Algemene voorwaarden JovoSport, onderdeel van Trainingscentrum Mindequipment.

 • De instructeurs van JovoSport en diegene die in opdracht van JovoSport cursussen/trainingen, seminars en stages verzorgen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het volgen van trainingen en/of seminars.
 • Minimumleeftijd bij JovoSport is 9 jaar.
 • Cursisten van JovoSport mogen geen antecedenten hebben bij Justitie. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen met een bewijs van goed gedrag of een aanbeveling van iemand van politie of Justitie. Voor cursisten die beroepshalve al door Justitie zijn gescreend, geldt dit niet, zij kunnen hun pas tonen.
 • JovoSport gaat ervan uit dat de cursist tegen elk risico zal zijn verzekerd. Iedere cursist van JovoSport moet verplicht een WA-verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Is dit niet het geval, dient de cursist deze alsnog af te sluiten.
 • De cursist is verplicht om, indien noodzakelijk en aangegeven door de instructeur, protectie te dragen tijdens de trainingen.
 • Alle schade die moedwillig of door onachtzaamheid door de cursist(en) aan de sportruimte of rustruimte, het meubilair etc. is toegebracht, wordt op kosten van de desbetreffende cursist of zijn wettelijke vertegenwoordigers hersteld.
 • JovoSport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en/of diefstal van kledingstukken en/of andere eigendommen van de cursist(en), evenmin voor vermissing van in de sportaccommodatie achtergebleven goederen en/of voorwerpen.
 • Indien een cursist door zijn houding en/of optreden opspraak verwekt die de goede naam van JovoSport zou kunnen schaden, is JovoSport bevoegd om de cursist verdere toegang tot de trainingen te ontzeggen. De verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan, met een maximum van 1 maand na opzegging door JovoSport.
 • De cursist die zich in de sporthal en/of in de onmiddellijke omgeving daarvan aan wangedrag schuldig maakt, kan worden geschorst of door JovoSport de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd gedurende de tijd dat de les(sen) worden gegeven. De verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan voor de periode van de schorsing en/of de verwijdering, met een maximum van 1 maand na opzegging door JovoSport.
 • Onder wangedrag zal worden verstaan al het gedrag dat in het normale verkeer als ongewenst en/of ongepast wordt beschouwd.
 • Bij constatering van strafbare feiten zal tot onmiddellijke schorsing worden overgegaan. Tevens zal er onmiddellijk aangifte bij de politie worden gedaan. De verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan voor de periode van de schorsing en/of de verwijdering, met een maximum van 1 maand na opzegging door JovoSport.
 • Het gebruik van aangeleerde technieken buiten de trainingslocatie is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die perso(o)n(en). Het gebruik van aangeleerde technieken voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 • Tijdens de vakantieperioden en de feestdagen dat JovoSport gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is verrekend in de contributie.
 • Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden vervanging te regelen zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden. Indien geen vervanger beschikbaar is, kan de les op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat de ‘gevorderden groepen’ worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat de training op een ander tijdstip zal plaatsvinden.

 

Huisregels JovoSport

De normen en waarden zijn gesteld door JovoSport om de veiligheid, hygiëne, discipline en onderling respect te bewerkstelligen.

 • Je dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Na de warming-up kan er niemand meer deelnemen, tenzij de lesgevende instructeur anders bepaalt.
 • Je wacht rustig in de kleedkamer of in de zitruimte tot jouw groep aan de beurt is.
 • Je betreedt de zaal pas op aangeven van de instructeur(s).
 • Je komt niet aan de materialen, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Je betreedt de zaal met blote voeten. Geen sokken!
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen.
 • Je verlaat de zaal/les na overleg of goedkeuring van de instructeur.
 • De instructies van de instructeur worden opgevolgd.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem, enz.
 • Je draagt geen sieraden, piercings of andere materialen.
 • Lange haren bind je samen met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
 • We tonen respect voor onze partner en leven de gedragsregels na.
 • Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
 • Mobiele telefoons en dergelijke zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de zaal of tijdens de les, tenzij door de instructeur anders bepaald (diabetici).
 • Roken en het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
 • Het herhaaldelijk overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • JovoSport is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de les- en rustruimte.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

 

Aansprakelijkheid JovoSport

JovoSport en zijn instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bijvoorbeeld emotionele schade) van goederen of aan cursisten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De cursist ontvangt het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico en de kosten van enig ongeval of letsel wordt geheel door hem/haar gedragen.

De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van vechtsporten risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die kan ontstaan ten gevolge van de beoefening van vechtsporten en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van vechtsporten voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist de JovoSport/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde in deze.

 

Lidmaatschap en kosten JovoSport

 • Bij inschrijving is de cursist eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 15,00 plus het bedrag van de contributie.
 • Na het invullen van het aanmeldingsformulier dient het verschuldigde bedrag (inschrijfgeld plus de contributie kwartaal/half jaar/jaar) binnen 14 dagen overgeboekt te worden op SNS-rekeningnummer NL 15 SNSB 0339 7051 40 t.n.v. Trainingscentrum Mindequipment B.V.
 • Iedere opvolgende maand dient de betaling overgeboekt te zijn vóór de 5de van de maand op NL 15 SNSB 0339 7051 40.
 • De contributie wordt vooraf, dus voor de volgende maand, betaald.
 • Als de betaling om welke reden dan ook achterwege blijft, dient de betaling alsnog binnen twee (2) weken (zonder kosten) te worden gedaan. Hierna zullen administratiekosten in rekening worden gebracht, met een opslag van € 2,50.
 • Mocht de cursist hierna in gebreke blijven, wordt de vordering uit handen gegeven en zullen alle kosten hiermede gemoeid voor de cursist zijn.
 • Bij achterstallige betalingen van het lesgeld en of andere vorderingen op de cursist door JovoSport, wordt de toegang aan hem/haar ontzegd tot de lessen van JovoSport. De verplichting zal blijven bestaan voor de cursist totdat deze in zijn geheel is afgelost.
 • De cursist heeft bij opzegging geen recht op restitutie van het lesgeld en/of de andere vooruitbetaalde gelden.
 • Opzeggingen geschieden minimaal 1 maand van tevoren en voor de 1e van de maand voorafgaande aan de ingang van de opzegging.
 • Tijdens de officiële vakanties van deze regio en de officiële feestdagen zullen er geen lessen zijn.
 • In verband met vakantie van trainer(s) kan JovoSport de lessen maximaal 5 weken per jaar
 • Bij langdurige ziekte en/of een zware blessure kan de cursist zijn lidmaatschap op non-actief zetten à € 5,- per maand.
 • JovoSport heeft het recht om de prijzen, locatie of tijdstippen te wijzigen. Hiervan zal tijdig bericht worden gegeven op de site www.jovosport.nl.

 

 

logo

Bij Jovosport kun je op een verantwoorde en recreatieve manier kennismaken met een van onze vechtsporten. Je leert de kneepjes van de sport, maar altijd met respect!

Jovosport

Hartenvier 2
5683 DS Best

06-22699047

info@jovosport.nl

Algemene voorwaarden

Search